RehaTab Edu > Jak založit zdravotnické zařízení
15 minut čtení

Jak založit nestátní zdravotnické zařízení aneb otevření vlastní ordinace fyzioterapeuta


Nejste si jistí, jaké všechny požadavky musíte splnit pro otevření vlastní fyzioterapeutické praxe? Přečtěte si náš návod, který vás krok za krokem provede tímto poměrně náročným procesem.

Import

Terminologie

Na úvod bychom rádi podotkli, že pojem nestátní se již v souvislosti se zdravotnickým zařízením nepoužívá. Je však již mezi fyzioterapeuty natolik zažitý, že jsme se přesto rozhodli jej pro název tohoto článku použít. Současná legislativa pracuje pouze s termínem zdravotnické zařízení nebo případně dle číselníku smluvních odborností hovoříme o samostatném pracovišti fyzioterapeutů.

Potřebuji vůbec jako fyzioterapeut zdravotnické zařízení?

Krátká odpověď je ano. Prakticky jedinou možností, jak legálně poskytovat zdravotní služby (například fyzioterapii) je v prostorách schváleného zdravotnického zařízení. Jiné formy poskytování fyzioterapie, třeba na základě živnostenského oprávnění pro masérské, rekondiční a regenerační služby, nejsou možné. Tato podmínka se týká i fyzioterapeutů pracujících ve sportovním klubu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta (mobilní fyzioterapie).

To však má i řadu výhod:

 • započítává se vám odborná praxe dle platových tabulek,

 • při poskytování fyzioterapeutických a jiných léčebných technik na základě oprávnění ve zdravotnickém zařízení se nevystavujete riziku případného postihu příslušných správních orgánů (na rozdíl od situace, kdy poskytujete fyzioterapeutické služby „na masérskou živnost“),

 • v rámci lockdownu během pandemie covidu-19 byla zdravotnická zařízení na rozdíl od ostatních služeb normálně v provozu.

Formy podnikání v rehabilitaci

Zdravotní služby je možné poskytovat jako fyzická nebo právnická osoba. Níže uvádíme nejběžnější variantu právnické osoby, a to společnost s ručením omezeným. Jak fyzická, tak právnická osoba má své výhody a nevýhody.

Fyzická osoba Právnická osoba
Jednodušší proces založení. Složitější a nákladnější proces založení.
Ručí celým svým majetkem. Ručí většinou pouze majetkem společnosti (platí pro společnost s ručením omezeným).
Při prodeji nedochází k automatickému převodu oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Při prodeji dochází k automatickému převodu oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Při prodeji nedochází k automatickému převodu smluv se zdravotními pojišťovnami. Musí být vyhlášeno výběrové řízení (vzor návrhu). Při prodeji dochází k automatickému převodu smluv se zdravotními pojišťovnami.
Pokud není obrat za poslední kalendářní rok vyšší než 25 milionů Kč, stačí vést pouze daňovou evidenci. Musí vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví), s čím souvisí vyšší provozní náklady.
Lze uplatnit paušální daň, popřípadě daňové výdaje paušálem, slevu na poplatníka, slevu na dítě atd. Jiný způsob zdanění. Právnická osoba nemůže uplatnit paušální daň, popřípadě daňové výdaje paušálem, slevu na poplatníka, slevu na dítě atd.

Dokumenty potřebné pro založení zdravotnického zařízení

Žadatel předkládá všechny dokumenty místně příslušnému krajskému úřadu. Požadavky jednotlivých úřadů se však mohou v některých případech lišit.

 1. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (vzor pro fyzickou osobu, vzor pro právnickou osobu).

  Oprávnění k poskytování zdravotních služeb může získat pouze fyzioterapeut, který má alespoň 1 rok praxe v oboru a zároveň absolvoval vysokoškolský (Bc., Mgr.) nebo vyšší odborný (DiS.) studijní obor fyzioterapie. Povinný 1 rok praxe v oboru platí pouze v případě, kdy fyzioterapeut pracuje alespoň na poloviční pracovní úvazek (0,5). Pokud je pracovní úvazek kratší, povinná délka praxe se úměrně prodlužuje. Pro středoškolsky vzdělané fyzioterapeuty je speciální podmínkou absolvování programu specializačního vzdělávání nebo prokázání alespoň 10 let výkonu svého povolání.

 2. Souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice včetně schváleného provozního řádu (vzor).

  Doporučujeme ještě před podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb požádat krajskou hygienickou stanici o prohlídku prostor. Dozvíte se tak hned na začátku, zda jsou vyhovující.

  Dále je potřeba, aby byl příslušný prostor zkolaudován za účelem poskytování zdravotních služeb. Pokud se jedná o specifické prostory (rodinný dům, komerční prostory atd.), je potřeba vše řešit individuálně se stavebním úřadem.

  Celou tuto starost můžete pustit z hlavy, pokud už jsou prostory takto zkolaudovány například v situaci, kdy si pronajmete nebo koupíte prostory, které předtím využíval praktický lékař.

 3. Prohlášení k věcnému a technickému vybavení (vzor pro fyzickou osobu), vzor pro právnickou osobu.

 4. Prohlášení žadatele (vzor).

 5. V případě ustanovení odborného zástupce je potřeba níže uvedené dokumenty.

  • Prohlášení odborného zástupce (vzor).

  • Doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (diplom, vysvědčení nebo osvědčení).

  • Doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 90 dnů ke dni podání žádosti – lékařský posudek (vzor).

  • Doklad o bezúhonnosti ne starší 90 dnů ke dni podání žádosti – výpis z evidence rejstříku trestů.

  • Doklad o pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli (neplatí pro manžela/manželku a registrovaného partnera/partnerku).

  • Doklad prokazující povolení k pobytu na území České republiky, pokud má odborný zástupce povinnost takové povolení mít (cizinci).

  K ustanovení odborného zástupce dochází v případě, kdy samotný poskytovatel není způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 6. Doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (diplom, vysvědčení nebo osvědčení).

 7. Doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb (nájemní smlouva, list vlastnictví apod.).

 8. Doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 90 dnů ke dni podání žádosti – lékařský posudek (vzor).

 9. Doklad o bezúhonnosti ne starší 90 dnů ke dni podání žádosti – výpis z evidence rejstříku trestů.

 10. Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (vzor pro fyzickou osobu, vzor pro právnickou osobu).

 11. Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti.

  Pojištění profesní odpovědnosti je pro poskytování zdravotních služeb povinné. Samotná pojistná smlouva však povinná pro založení zdravotnického zařízení není. Lze ji doložit až při samotném zahájení provozu. Pokud jste členem Unie fyzioterapeutů České republiky, můžete si toto pojištění zřídit za zvýhodněných podmínek u Kooperativy.

Pokud hodláte poskytovat zdravotní služby za přímou platbu ze strany pacienta, proces založení zdravotnického zařízení pro vás končí získáním příslušného oprávnění ze strany krajského úřadu na základě výše uvedených dokumentů. V opačném případě vás čeká ještě vyplnění několika dokumentů týkajících se výběrového řízení na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

 1. Návrh nebo přihláška týkající se výběrového řízení na poskytování zdravotních služeb.

  • Návrh na vyhlášení výběrového řízení (vzor).

  • Po podání návrhu bude na úřední desce krajského úřadu vyvěšeno výběrové řízení, které následně posuzuje komise z krajského úřadu, zástupci Unie fyzioterapeutů České republiky a zástupci zdravotních pojišťoven. Do výběrového řízení se mohou přihlásit i jiní poskytovatelé zdravotních služeb.

  • Přihláška do výběrového řízení (vzor).

  • Prostřednictvím přihlášky je možné se přihlásit k výběrovému řízení, které již visí na úřední desce. Zástupci zdravotních pojišťoven posléze hlasují o jednotlivých přihláškách všech žadatelů. Celý proces je obdobný tomu popsanému v předchozím odstavci.

  V případě zamítavého stanoviska ze strany zdravotní pojišťovny není již potřeba v budoucnu podávat návrh či přihlášku týkající se výběrového řízení znovu, ale vše lze již řešit individuálně s příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  V případě kladného výsledku výběrového řízení je potřeba uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb s každou zdravotní pojišťovnou zvlášť. Je vhodné uzavřít smlouvu nejprve s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), jelikož zároveň přiděluje poskytovateli identifikační číslo pracoviště (IČP) a identifikační číslo zařízení (IČZ). Navzdory úspěšnému výběrovému řízení není zdravotní pojišťovna povinna s vámi uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

 2. Podnikatelský záměr

  V rámci výběrového řízení je vhodné prezentovat podnikatelský záměr pro příslušné zdravotnické zařízení. Samotný podnikatelský záměr by měl popisovat klíčové aspekty vašeho podnikání.

  Můžete do něj například uvést:

  • dosavadní vzdělání a zkušenosti (absolvované kurzy a konference, publikační činnost apod.),

  • specializaci (gynekologická fyzioterapie, sportovní fyzioterapie apod.),

  • průzkum trhu (nedostupnost rehabilitační péče v daném regionu).

Kolik stojí založení zdravotnického zařízení?

Výše správního poplatku za přijetí žádosti a udělení oprávnění je 1 000 Kč. Pokud však rozjíždíte své podnikání úplně od začátku jako fyzická nebo právnická osoba, bude samozřejmě potřeba počítat s dalšími vstupními náklady týkající se například úprav a vybavení zdravotnického zařízení, nákladů na založení společnosti s ručením omezením apod.

Jak dlouho trvá založení zdravotnického zařízení?

Časová náročnost celého procesu je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Jednodušší případy lze vyřídit do 3 měsíců, ty složitější mohou trvat i půl roku.

Hledáte online systém pro fyzioterapeuty?

RehaTab
Vyzkoušejte RehaTab a usnadněte si práci
 • Kartotéka pacientů
 • Přehledný kalendář
 • Online rezervace
 • Evidence plateb
 • A mnoho dalšího!